Les positions: Dachi

 

HEISOKU DACHI  

heisoku

KOKUTSU DACHI ou
HANMI NO NEKO ASHI DACHI

Thumbnail image

MUSUBI DACHI musubi SHIKO DACHI

shiko

REINOJI DACHI   reinoji FUDO DACHI

Thumbnail image

TEÏJI DACHI Thumbnail image NEKO ASHI DACHI

Thumbnail image

HEIKO DACHI heiko KOSA DACHI ou
KAKE DACHI

Thumbnail image

HACHIJI DACHI Thumbnail image MOTO DACHI

moto

UCHI HACHIJI DACHI Thumbnail image SANCHIN DACHI

sanchi

ZENKUTSU DACHI Fente avant : jambe avant fléchie, jambe arrière tendu TSURU ASHI DACHI
ou SAGI ASHI DACHI

sagi